Regulamin pola paintballowego paint it

REGULAMIN POLA „PAINT IT”

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W rozgrywkach “paintball” mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz osoby niepełnoletnie powyżej 6 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Do gry nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Decyzję o dopuszczeniu do gry podejmuje każdorazowo prowadzący rozgrywkę sędzia.
 3. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny brać udziału w grze paintballowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Gra odbywa się jedynie przy użyciu sprzętu paintballowego wypożyczonego przez organizatora lub własnego sprzętu za zgodą organizatora.
 2. Na terenie pola zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych, a także papierosów elektronicznych.
 3. Na pole paintballowe można wejść jedynie z założoną maską oraz zabezpieczonym sprzętem (zabezpieczonym spustem markera oraz z założonym ochraniaczem na lufę). Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia, z utratą wzroku włącznie.
 4. Na polu do gry w paintball mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające pole.
 5. Granice pola gry wyznacza siatka ochronna. Osoby wyłączone z gry i osoby postronne mogą przebywać jedynie poza strefą pola wyznaczoną siatką ochronną.
 6. Osoby niebiorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie mogą wpływać na jej przebieg, a w szczególności podpowiadać graczom.
 7. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry w paintball zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących na polu zasad bezpieczeństwa, w tym w szczególności zasad korzystania z broni oraz zasad ochrony indywidualnej.
 8. Osoby biorące udział w grze ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użycia markera oraz własne zachowanie na polu paintbalowym.
 9. Uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, takich jak potłuczenia, otarcia, zwichnięcia, złamania, a w skrajnych przypadkach kontuzji, w wyniku których dojść może do poważnego uszkodzenia ciała.
 10. Za wszelkie zagubienia i uszkodzenia broni lub innego sprzętu wynikające z niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub instrukcji sędziego, odpowiedzialność materialną ponosi osoba biorąca udział w grze, której sprzęt został wypożyczony.
 11. Personel pola paintballowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie pola.

ZASADY GRY

 1. Przed rozpoczęciem gry sędzia objaśnia zasady gry wybranego scenariusza obowiązujące podczas danej rozgrywki.
 2. Rozpoczęcie gry wyznacza sygnał dźwiękowy wydany przez sędziego. Do tego czasu nie można oddać żadnego strzału, a gracze zajmują wskazane pozycje.
 3. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 4. W czasie gry, pod rygorem dyskwalifikacji z gry, zabronione jest:
  a. zdejmowanie maski ochronnej;
  b. atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry;
  c. walka wręcz;
 5. Uczestnicy biorący udział w grze są zobowiązani na każdy sygnał sędziego natychmiast przerwać grę. Grę należy również niezwłocznie przerwać w przypadku zauważenia na polu gry osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską ochronną. W takim przypadku uczestnicy obowiązani są niezwłocznie powiadomić sędziego oraz inne osoby przebywające na polu gry.
 6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  a. trafienia kulką pozostawiającą ślady farby w odzież, broń, obuwie, maskę lub nieosłonięte ciało;
  b. własnej deklaracji o zakończeniu danej gry, która obowiązuje co najmniej na czas trwania danej rozgrywki.
 7. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski ochronnej, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymając marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry, przy wyjściu z pola zabezpieczając spust markera poprzez przełączenie blokady i założenie ochraniacza na lufę. Opuszczającemu pole graczowi, nie wolno porozumiewać się z innymi pozostającymi w grze graczami ani dawać im znaki, a pozostałym graczom strzelania do opuszczającego pole gracza.
 8. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią. Zabrania się samodzielnego ładowania magazynku kulkami, w tym w szczególności zanieczyszczonymi kulkami znalezionymi na polu.
 9. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub sprzętu należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi pola.
 10. Osoby biorące udział w grze zobowiązane są zwrócić sprzęt po skończonej grze w stanie technicznym, w jakim znajdował się w chwili jego wypożyczenia.

DANE OSOBOWE

 1. W związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., ze zm.), dalej zwane „RODO”, organizator informuje, że:
  a. administratorem Twoich danych osobowych jest: Jakub Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Jakub Pawlak”, pod adresem 96-315 Wiskitki, ul. Zagródź 22, NIP 838 186 52 20, REGON 380363060, dalej zwany „Administratorem”;
  b. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Tobie uprawnień, możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: kuba@paintit.pl;
  c. postawą prawną przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a); b) lub f) RODO;
  d. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach i przez okres:
  • zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - przez okres trwania umowy i niezbędny do jej rozliczenia;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia stron;
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres trwania umowy oraz do czasu cofnięcia zgody;
  • w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach, o których mowa w pkt 25 d), odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  a. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy Administratora, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek;
  b. przedsiębiorcy ubezpieczeniowi dla celów zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Administratora c. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG do dostawców usług internetowych w celu realizacji na rzecz Administratora usług reklamowych, w tym zarządzania kontaktami oraz tworzenie, wysyłanie i zarządzanie pewnymi kampaniami marketingowymi, w tym między innymi emaile, reklamy, mailing.
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  a. przysługują Tobie następujące uprawnienia:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   b. w zakresie danych przetwarzanych na innej podstawie niż zgoda nie przysługuje Tobie:
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprawdź ofertę pola paintballowego paint it!